Privacy (AVG) Algemene verordening gegevensbescherming

Deze privacyverklaring (in het kader van de AVG) is van toepassing op de diensten van Onlinebezichtigen.nl.

Onlinebezichtigen.nl is zich er van bewust dat u vertrouwen stelt in haar eigenaar en werknemers en ziet het dan ook als haar verantwoordelijkheid om de privacy te beschermen. Onlinebezichtigen.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Op deze pagina komt u te weten welke gegevens worden verzameld, waarvoor deze gegevens worden gebruikt en hoe hiermee uw gebruikservaring verbeterd wordt als u mijn website gebruikt.

Bij vragen of eventuele opmerkingen kunt u een e-mail sturen naar info@onlinebezichtigen.nl

Persoonsgegevens die Onlinebezichtigen.nl verwerkt

Onlinebezichtigen.nl verwerkt uw persoonsgegevens die u zelf mondeling, telefonisch of per e-mail verstrekt heeft, omdat u gebruik wilt maken van onze diensten. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij  (indien van toepassing voor het doel) verwerken:

 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op de website
 • Filmopnamen gemaakt tijdens een openbaar evenement, film- of foto opdracht, of een ander overeengekomen opdracht.
 • Foto’s gemaakt tijdens een openbaar evenement, film- of fotoopdracht, of een ander overeengekomen opdracht.
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Voor- en/of achternaam
 • E-mailadres
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Bankrekeningnummer

Hoe lang blijven de persoonsgegevens bewaard?

Onlinebezichtigen.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onlinebezichtigen.nl hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Contactgegevens: totdat u mij verzoekt deze te verwijderen of totdat Onlinebezichtigen.nl haar activiteiten beëindigt, waarbij geldt:

 • Personalia: 7 jaar (wettelijke verplichting)
 • Adres: 7 jaar (wettelijke verplichting)
 • Contactgegevens: 7 jaar (wettelijke verplichting)

Delen van persoonsgegevens met derden

Onlinebezichtigen.nl verkoopt uw gegevens niet en verstrekt deze uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Privacyverklaring: gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Onlinebezichtigen.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@onlinebezichtigen.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in de kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek .

Onlinebezichtigen.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Nationale Toezichthouder. Dat kan via de volgende link naar Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe de persoonsgegevens beveiligd worden

Onlinebezichtigen.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij gebruiken alleen complexe wachtwoorden. Indien u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.